National Health Insurance Administration Ministry of Health and Welfare

Go TO Content

Phone sidebar

Bestaat er een ideale ziekteverzekering?

DE HUISARTS│ 05 mei 2005 │Nr.735 11

Sinds het National Health Insurance program in 1995 opgestart word ter vervanging van het lapjesdeken gevomid door allerlei andere initiatieven,werd de organisatie van de ziekteverzekering in Taiwan herhaalde malen als voorbeeld van "hoe het zou moeten" aangehaald. De zeven jaar stilte die eraan vooraf (jingen, komen weer op rekening van het niet-lidmaatschap van de WGO en de OESO, de twee instanties die wereldwijd gegevens en analyses over gezondheidspolitiek bezorgen. We spraken daarover met de huidige directeur van de NHI, Victor Wu.

paper-2
Een blik op gezondheidsindicatoren,bewijst dat we met een essentieel gezond land te doen hebben: een geboortecijfer van 11,02 per duizend tegenover een mortaliteit van 5,73. De kindermoraliteit ligt op ons niveau met 5,35 per duizend. De levensverwachting bedraagt 73,03 jaar voor mannen en 78,82 voor vrouwen. Het gezondheidssysteem in Taiwan is opgebouwd uit lokale gezondheidscentra,het equivalent van onze eerste lijn en verder regionale en universitaire ziekenhuizen (zie tabel onderaan).

Victor Wu:"Het valt dus wel op dat het systeem gedomineerd wordt door de prive sector. De patienten hebben de vrije keuze en de drempel om zich op de polikliniek van een ziekhuis te laten verzorgen is zeer laag. Het systeem van de lokale " + String.fromCharCode(39) + "clinics" + String.fromCharCode(39) + " in de dis-
tricten is niet zo populair. Dat levert hoge werkvolumes op in die poliklinieken. De ziekenhuizen moeten wel om de drie jaar opnieuw geaccrediteerd worden".

1995, een goede start
De verschillende systemen die voor 1995 bestonden dekten slechts 57% van de totale bevolking, en het streefdoel van de regering was 100%. Eind 2003 bedroeg het percentage verzekerden 98,67%. De overblijvende 1,33% wordt gevormd door Taiwanezen in het buitenland, tussen twee jobs in(geen bijdragen) en degenen die er absoluut niet bij willen horen, ondanks de verplichting om verzekerd te zijn. De totale inkomsten in 2004, opgebouwd uit bijdragen van werkgevers (35 %), de verzekerden (38%) en de regering (27%), bedroegen 352 miljard Taiwanese dollars (1 TN is ongeveer 1 oude Belgische
frank, tegenover door de zorgverstrekkers ingediende claims van 353 miljard. Ook in de beste systemen lijkt er dus wel enige klad te komen. Tussen 1995 en 2004 namen de inkomsten uit premies toe met 4,82% maar de kosten met 5,90%. Ook een verhoging van de eigen bijdrage voor bepaalde medische verstrekkingen, het remgeld dus, bleek niet voldoende. Er moet dus iets gebeuren om het zo lang gekoesterde evenwicht te herstellen.

paper-2-1

Victor Wu:"Op korte termijn moet er meer geld komen, maar verhogen van de premies is uiteraard niet populair. Daarom zal er bekeken worden hoe men de kosten kan drukken. Is
het wel nodig om bepaalde dure onderzoeken zo frequent uit te voeren, kan er een quotum gesteld worden voor de patientenvolumes,kan de informatie naar de verzekerden toe ver-
beterd worden en kan de goedkopere eerste lijn populairder gemaakt worden? Een goed begin is alvast het duurder maken van de sigaretten".

De organisatie
In 2004 telde de NHI 22,1 miljoen verzekerden, waaronder 600.000 met een groepsverzekering. Het aantal zorgverstrekkers onder contract bedroeg 17.394 en de administratiekosten bedroegen 1,7% van de medische uitgaven. Het aantal bedienden nodig om het systeem in stand te houden voor die 22,1 miljoen komt niet verder dan 2.613, Hier zitten zeker een paar interessante punten voor een vergelijking met onze Belgische situatie, met zeven mutualiteiten. De patient betaalt een remgeld voor ambulante verzorging, hospitalisatie en geneesmiddelen (zie tabel). In het ziekenhuis neemt het eigen aandeel toe met de lengte van het verblijf. Mensen met een laag inkomen hoeven niets te betalen, gehandicapten en. ouderen die in Taipei of Kaohsiung, de twee groot ste steden,verblijven,krijgen gunustige regelingen.Verder zijn er bepaalde omstandigheden waarbij de eigen bijdrage wegvalt (epidemie, Preventieve zorgen, zorgen verstrekt in bepaalde bergstreken,lag inkomen,veteranen en kinderen jonger dan drie)

paper-2-2

De NHI IC kaart
De SARS-epiclemie versnelde de invoering van een individuele gezondheidskaart met chip, waarop basisgegevens, gezondheids-, medische en administratieve gogevens opgeslagen zijn. Die kaart hielp ook bij de informatisering van ziekenhuizen en gezondheidscentra over het hele land, bij het verminderen van medische misbruiken en fraude en vormde een goed platform voor de uitwisseling van medische informatie.Wie nog meer wil opsteken over de NIH in Taipei kan naar www. nhi.gov.tw surfen. Vergeet niet "English" aan te klikken indien uw Mandarijns wat roestig is.
Dr. P. Scbrooten